Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

Покана за общо отчетно-изборно събрание

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИНЬО П. СИВКОВ – 1870 Г.”

8900, гр. Нова Загора, пл. „Свобода” № 4, тел. (0457)62772, e-mail: d.p.sivkov@abv.bg

ПОКАНА

НЧ „Д.П.Сивков-1870“ уведомява всички свои членове, че на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за народните читалища и чл. 24, ал. 1 от Устава на читалището,  както и на Решение № 4 от Протокол № 1 от заседание на ЧН, проведено на 22.01.2019г.

 

Читалищното настоятелство на НЧ „Д. П. Сивков – 1870”свиква редовно  ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на12.02.2019 г. (вторник) от 17:30 ч. в Клуба на дейците на културата – гр. Нова Загора при следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 

1. Актуализиране на Устава на читалището според последните изменения на Закона за народните читалища.

2.Приемане на отчет на Читалищното настоятелство за периода   март 2016 – февруари 2019.

3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870 г.” за 2018 година.

4. Отчет на проверителната комисия за периода март 2018 – февруари 2019 г.

5. Приемане на бюджета на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870 г.” за 2019 година.

6. Избор на Читалищно настоятелство, Председател и Проверителна комисия.

7. Разни.

 

Забележка: При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час, след което ще се смята за законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете на читалището, на основание на чл. 15, ал. 1 от Закона за народните читалища.

 

28.02.2019 г.                                                               гр. Нова Загора