Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

НЧ „Д.П.Сивков-1870“ проведе своето Общо събрание

 

На 14.03.2023 г. НЧ „Д.П.Сивков-1870“ проведе своето Общо събрание на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за народните читалища и чл. 24, ал. 1 от Устава на читалището,  както и на Решение № 1 от Протокол № 1 от заседание на ЧН, проведено на 21.02.2023 г.

По т.1 от дневния ред бяха направени допълнения и промени в чл.23 и чл.24 от Устава на читалището, касаещи начините на свикване и провеждане на Общи събрания.

По т. 2 бе изслушан и приет докладът на настоятелството за работата през периода    март 2022 – март 2023.

По т.3 и т.4 бе разгледан и приет Годишния финансов отчет на читалището за 2022 година и гласувано решение за неговото обявяване в Търговския регистър.

По т. 5 Диана Йорданова представи отчета на Проверителната комисия за 2022 г.

По т. 6 бе приет проектобюджета на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870” за 2023 година.

По т.7 бе направена промяна в състава на читалищното настоятелство, поради постъпила  молба за освобождаване от Генчо Димитров. Общото събрание единодушно избра Теодор Димитров.

По т.8 - Разни нямаше обсъждания и решения.