Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

НЧ „Д. П. Сивков-1870” подписа договор по ПРСР 2014-2020 г.

,

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Eвропа инвестира в селските райони”
 
 

Народно читалище „Диньо Петров Сивков – 1870” спечели проект по „Програма за развитие на селските райони” (ПРСР) 2014 – 2020 г. След отправена покана от Министерството на земеделието, храните и горите, председателят на читалището Георги Николов подписа договор за изпълнението му на 28 септември 2017 г. с Държавен фонд „Земеделие”.  Проектът „Доставка на оборудване за НЧ „Д. П. Сивков – 1870” е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7  „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за периода 2014 – 2020 г.” от ПРСР, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение беше подадено на 30 септември 2016 г. и почти една година по-късно започва неговото изпълнение.

Дейностите по проекта са: доставка на сценично осветление за зала, монтаж на оборудване за сценично осветление; доставка на озвучаване за зала, мобилно осветление, сценичен подиум, мобилно озвучаване и монтаж на оборудване за озвучаване на зала.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и е на стойност 314 814 лв.

С реализирането на проекта ще се създадат по-добри условия за организиране и провеждане на разнообразни  дейности и инициативите на културните и образователни институции, на спортните и пенсионерски клубове на територията на община Нова Загора. Ще се създадат възможности за реализирането на повече и по-разнообразни културни събития, ще се подобри качеството им и все по-широк кръг от жители на общината ще имат достъп до тях, като по този начин ще се подобри качеството им на живот.

 

Този документ е създаден в рамките на договор № 20/07/2/0/00226/28.09.2017 г. „Доставка на оборудване за НЧ „Д. П. Сивков – 1870”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НЧ „Д. П. Сивков-1870” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014  2020 г.