Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

НЧ „Д. П. Сивков-1870“ финализира успешно договор по ПРСР 2014-2020 г.

НЧ „Д. П. Сивков-1870“ финализира успешно договор по ПРСР 2014-2020 г.

 

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Eвропа инвестира в селските райони”

 

 

    Народно читалище „Диньо Петров Сивков – 1870” успешно приключи изпълнението на проект по „Програма за развитие на селските райони” (ПРСР) 2014 – 2020 г. Договорът с Държавен фонд „Земеделие” бе подписан от председателя на читалището Георги Николов  на 28 септември 2017 г.  Проектът „Доставка на оборудване за НЧ „Д. П. Сивков – 1870” бе за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7  „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за периода 2014 – 2020 г.” от ПРСР, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение беше подадено на 30 септември 2016 г., една година по-късно започва неговото изпълнение, а през  месец октомври 2020 година бе финализиран с окончателното плащане на сумата от 295 620.00 лв.

   Изпълнените дейностите по проекта са: доставка на сценично осветление за зала, монтаж на оборудване за сценично осветление; доставка на озвучаване за зала, мобилно осветление, сценичен подиум, мобилно озвучаване и монтаж на оборудване за озвучаване на зала.

   Проектът е изцяло финансиран от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд    за развитие на селските райони.

   С реализирането на проекта  се създадоха по-добри условия за организиране и провеждане на разнообразни  дейности и инициативи на културните и образователни институции на територията на община Нова Загора. Създадоха се възможности за реализирането на повече, по-разнообразни и с много по-добро качество от техническа гледна точка културни събития. Новото оборудване е в услуга на жителите на града и общината и допринася за подобряване качеството на живота. 

Този документ е създаден в рамките на договор № 20/07/2/0/00226/28.09.2017 г. „Доставка на оборудване за НЧ „Д. П. Сивков – 1870”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НЧ „Д. П. Сивков-1870” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014  2020 г.